Meerjaren beleidsplan

Eind 19e en begin 20e eeuw was tuberculose een ware volksziekte. Toen Wilhelmina in 1898 koningin werd, kreeg koningin Emma als dank voor haar werk als regentes een nationaal geschenk aangeboden. De koningin gebruikte deze middelen om de Koninklijke residentie Oranje Nassau’s Oord in Renkum als een tbc-sanatorium in te richten.

Koningin Emma was de eerste die een storting in het fonds deed. Inmiddels is tuberculose als volksziekte voor een belangrijk deel bedwongen en is het voormalige sanatorium al lange tijd bestemd als verpleeghuis. Het verpleeghuis Oranje Nassau's Oord vormt de stichting Zinzia Zorggroep tezamen met het verpleeghuis de Lingehof in Bemmel, het verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen Rumah Kita in Wageningen en het verpleeghuis de Rijnhof in Renkum.

Doelstelling

In de loop van de jaren zijn de statuten van stichting Emmafonds meermalen geactualiseerd en inmiddels op maat van de zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gebracht. Doel van stichting Emmafonds is het belangeloos vervullen van wensen voor mensen die gebruik maken van de zorg die Zinzia Zorggroep biedt. Het gaat hierbij om extra's die het leven kleur geven en beter en leuker maken en die zonder financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn. Zo draagt zij door middel van financiële ondersteuning voor projecten en materialen bij aan een verbetering van het welzijn van clienten van Zinzia Zorggroep.


Missie

Het bestuur van het Emmafonds wil Zinzia Zorggroep ondersteunen in haar streven om een van de beste zorgorganisaties van de regio te zijn en een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van haar cliënten. Het fonds richt zich op financiering van activiteiten en middelen die zonder die financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn. Voor de komende jaren heeft het bestuur van het Emmafonds de navolgende speerpunten gekozen:

2. Aanvullende zaken te financieren die aandacht en ontspanning mogelijk maken, zoals:


 • Sport&spel, fietsen en vervoer – zoals rolstoelfiets en rolstoelbus.
 • Wellness, muziek en belevevingsmateriaal, erop uit - zoals een bootreis, evenement of vakantie.
 • Tuinactiviteiten – zoals inrichten kas, dierenverblijf, tuintafels, belevingstuin.

Beheer

De stichting Emmafonds heeft geen winstoogmerk. De werkzaamheden ten behoeve van het fonds worden uitgevoerd door het bestuur van het Emmafonds. Het bestuur bestaat uit vier personen (waarvan een persoon tevens lid is van de centrale cliëntenraad van Zinzia Zorggroep), die hun werkzaamheden belangeloos verrichten en geen vergoeding ontvangen. Het Emmafonds beschikt niet over een eigen professioneel werkapparaat. Waar nodig worden diensten ingekocht. Zo wordt de financiële administratie tegen een kostendekkende vergoeding verzorgd door Zinzia Zorggroep. Ook is enige beperkte secretariële ondersteuning vanuit Zinzia Zorggroep beschikbaar. Uit de administratie blijkt welke beheerskosten er zijn gemaakt en wat de aard en omvang van inkomsten en vermogen is. Er wordt beschikt over een beleggingsstatuut.


Bestuursleden Stichting Emmafonds

De samenstelling van het bestuur van de stichting op 1 januari 2018 is als volgt:

 • Dhr. A. de Geus
 • Dhr. J.J. Lentjes
 • Mevr. C. Kleerekoper-Corsten
 • Dhr. J. Nijhuis


Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Als Algemeen Nut Beogende Instelling houdt stichting Emmafonds niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Van het stamvermogen wordt het rendement besteed voor het doel van stichting Emmafonds.


Werkwijze aanvragen ondersteuning

Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden ingediend door de Raad van Bestuur van Zinzia Zorggroep, medewerkers en vrijwilligers. Deze aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen, voorzien van een kostenspecificatie en andere relevante gegevens, ter beoordeling aan het Bestuur van het Emmafonds worden voorgelegd. Dit kan via het e-mailadres: vrienden@emmafonds.nl. Het bestuur beslist dan op basis van de doelstelling en missie van het Emmafonds of en in welke mate de aanvraag gehonoreerd kan worden.


Activiteiten 2017:

Het Emmafonds draagt door middel van financiele ondersteuning van projecten en materialen bij aan de verbetering van het welzijn van cliënten van Zinzia Zorggroep. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de uitgeoefende activiteiten in 2017:

 • Wens zoekt jou!:

  Met behulp van dit traject is het mogelijk gemaakt dat persoonlijke wensen van bewoners van Zinzia worden vervuld. Dit gebeurt door individuele wensen van bewoners te koppelen aan een talent van vrijwilligers, medewerkers en mantelzorgers. Middelbare scholen, ROC’s en HBO-instellingen in de regio worden ook bij dit initiatief betrokken. Er is een website gelanceerd waar vraag (wens) en aanbod (talent) bij elkaar komen. Zie hiervoor www.wenszoektjou.nl


 • Vertelvoorstelling:

  Er is een vertelvoorstelling “Alzh …. enzo ……” mogelijk gemaakt. “Alzh …. Enzo …..” is een theatervoorstelling voor mensen met alzheimer, dementie, hun naasten en belangstellenden. Kees van der Zwaard laat in deze voorstelling op een gevoelige, realistische en ook humoristische wijze zien wat dementie betekent voor alle betrokkenen. Mensen met dementie en hun familieleden maar ook hulpverleners herkennen zich in de verschillende situaties die de toeschouwers op respectvolle wijze worden gepresenteerd. De voorstelling draagt bij aan het inzichtelijk maken van wat dementie is en wat de gevolgen zijn voor de persoon zelf en zijn / haar omgeving.


 • Appeltaartconcerten:

  Het Emmafonds heeft een bijdrage geleverd aan het organiseren van zogenaamde “Appeltaartconcerten”. Een aantal mensen uit het Nederlands Philharmonisch Orkest verzorgt concerten met klassieke muziek voor bewoners om er samen met familie en mantelzorgers naar toe te gaan. “Een beetje het concertgebouw bij je thuis”. Meer informatie is te vinden op: www.appeltaartconcerten.nl/over-ons/


 • Mobiel team onbegrepen gedrag:

  Er is een mobiel team (voor cliënten met) onbegrepen gedrag ingericht. Er is geïnvesteerd in kennis en werkwijze en het opzetten van het team.


 • Project bewegingsstimulering:

  Met behulp van het project bewegingsstimulering is ondermeer een SilverFit voor de locatie Rumah Kita aangeschaft en een trainingsprogramma ontwikkeld voor aandachtshouders beweegstimulering, mantelzorgers en vrijwilligers.


 • Multifunctionele ruimte:

  Het Emmafonds heeft een bedrag van € 950.000,- beschikbaar gesteld om de Multifunctionele Ruimte (MFR) in te richten in het kader van de nieuwbouw van Oranje Nassau’s Oord.