Meerjaren beleidsplan

Eind 19e en begin 20e eeuw was tuberculose een ware volksziekte. Toen Wilhelmina in 1898 koningin werd, kreeg koningin Emma als dank voor haar werk als regentes een nationaal geschenk aangeboden. De koningin gebruikte deze middelen om de Koninklijke residentie Oranje Nassau’s Oord in Renkum als een tbc-sanatorium in te richten.

Koningin Emma was de eerste die een storting in het fonds deed. Inmiddels is tuberculose als volksziekte voor een belangrijk deel bedwongen en is het voormalige sanatorium al lange tijd bestemd als verpleeghuis. Het verpleeghuis Oranje Nassau's Oord vormt de stichting Zinzia Zorggroep tezamen met het verpleeghuis de Lingehof in Bemmel, het verpleeghuis voor Indische en Molukse ouderen Rumah Kita in Wageningen en het verpleeghuis de Rijnhof in Renkum.

Doelstelling

In de loop van de jaren zijn de statuten van stichting Emmafonds meermalen geactualiseerd en inmiddels op maat van de zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gebracht. Doel van stichting Emmafonds is het belangeloos vervullen van wensen voor mensen die gebruik maken van de zorg die Zinzia Zorggroep biedt. Het gaat hierbij om extra's die het leven kleur geven en beter en leuker maken en die zonder financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn. Zo draagt zij door middel van financiële ondersteuning voor projecten en materialen bij aan een verbetering van het welzijn van clienten van Zinzia Zorggroep.

De stichting betracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeen brengen van geldmiddelen door fondsenwerving en alle andere wettige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn. De werkzaamheden van de stichting worden zonder winstoogmerk verricht.Missie

Het bestuur van het Emmafonds wil Zinzia Zorggroep ondersteunen in haar streven om een van de beste zorgorganisaties van de regio te zijn en een bijdrage te leveren aan de levenskwaliteit van haar cliënten. Het fonds richt zich op financiering van activiteiten en middelen die zonder die financiële steun vaak niet realiseerbaar zijn. Voor de komende jaren heeft het bestuur van het Emmafonds de navolgende speerpunten gekozen:

2. Aanvullende zaken te financieren die aandacht en ontspanning mogelijk maken, zoals:


 • Sport&spel, fietsen en vervoer – zoals rolstoelfiets en rolstoelbus.
 • Wellness, muziek en belevevingsmateriaal, erop uit - zoals een bootreis, evenement of vakantie.
 • Tuinactiviteiten – zoals inrichten kas, dierenverblijf, tuintafels, belevingstuin.

Beheer

De stichting Emmafonds heeft geen winstoogmerk. De werkzaamheden ten behoeve van het fonds worden uitgevoerd door het bestuur van het Emmafonds. Het bestuur bestaat uit vier personen (waarvan een persoon tevens lid is van de centrale cliëntenraad van Zinzia Zorggroep), die hun werkzaamheden belangeloos verrichten en geen vergoeding ontvangen. Het Emmafonds beschikt niet over een eigen professioneel werkapparaat. Waar nodig worden diensten ingekocht. Zo wordt de financiële administratie tegen een kostendekkende vergoeding verzorgd door Zinzia Zorggroep. Ook is enige beperkte secretariële ondersteuning vanuit Zinzia Zorggroep beschikbaar.

De inkomsten worden verkregen uit:
- subsidies en donaties
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- alle andere verkrijgingen en baten

Daarnaast bestaat het jaarlijkse rendement uit beleggingen en renteopbrengsten als resultaat vruchtgebruik vermogen en kiest inzake beleggen voor partijen die op een maatschappelijke verantwoorde wijze werken. Mede richtinggevend bij het vermogensbeheer is het handhaven van het instandhoudingskapitaal teneinde continuïteit te waarborgen. Stichting Emmafonds heeft het beheer van de beleggingsportefeuille en overige vermogensbestandrekeningen ondergebracht bij ABN-AMRO Mees-Pierson.

Uit de administratie blijkt welke beheerskosten er zijn gemaakt en wat de aard en omvang van inkomsten en vermogen is. Er wordt beschikt over een beleggingsstatuut.


Bestuursleden Stichting Emmafonds

De samenstelling van het bestuur van de stichting op 1 januari 2018 is als volgt:

 • Dhr. A. de Geus
 • Dhr. J.J. Lentjes
 • Mevr. C. Kleerekoper-Corsten
 • Dhr. J. Nijhuis


Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Als Algemeen Nut Beogende Instelling houdt stichting Emmafonds niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden. Van het stamvermogen wordt het rendement besteed voor het doel van stichting Emmafonds.

Zoals in de statuten beschreven is de doelstelling van de stichting: aanwending in extra’s die het leven van de mensen die gebruik maken van de zorg van de Zinzia Zorggroep kleur geven en beter en leuker maken en die zonder financiële hulp niet mogelijk zijn. Het vermogen wordt planmatig beheerd en besteed. Bij de aanwending van de gelden betrekt de stichting ook medewerkers van de Zinzia Zorggroep, door hen de gelegenheid te geven aanvragen te doen. Hieronder staat de werkwijze en actuele activiteiten 2020 en 2021 beschreven.

Werkwijze aanvragen ondersteuning

Aanvragen voor ondersteuning kunnen worden ingediend door de Raad van Bestuur van Zinzia Zorggroep, medewerkers en vrijwilligers. Deze aanvragen voor financiële ondersteuning kunnen, voorzien van een kostenspecificatie en andere relevante gegevens, ter beoordeling aan het Bestuur van het Emmafonds worden voorgelegd. Dit kan via het e-mailadres: secretariaat.mt@zinzia.nl. Het bestuur beslist dan op basis van de doelstelling en missie van het Emmafonds of en in welke mate de aanvraag gehonoreerd kan worden.


Activiteiten 2020 en korte vooruitblik 2021:

Het Emmafonds is er speciaal voor cliënten en bewoners van Zinzia. Medewerkers van Zinzia en leden van de cliëntenraden kunnen aanvragen indienen bij het Emmafonds om mooie dingen te realiseren die het leven van cliënten en bewoners extra kleur geven. Het gaat dan om activiteiten binnen Zinzia Zorggroep die zonder extra financiële steun vanuit het Emmafonds niet mogelijk zijn. De aanvraag moet voldoen aan onderstaande criteria:

 • helder omschreven en voorzien van een financiële onderbouwing;
 • niet uit een andere bron gefinancierd kunnen worden;
 • ten goede komen aan de cliënten/bewoners (is niet voor individueel gebruik);
 • een relatie hebben tot het werkveld van de aanvragende medewerker / cliëntenraad;
 • niet leiden tot verplichtingen in financiële of andere zin;
 • de bijdrage van het Emmafonds is éénmalig.

Activiteiten 2020

Vanuit medewerkers en cliëntenraden van Zinzia zijn in het verslagjaar diverse aanvragen gedaan. Onderstaande aanvragen zijn gehonoreerd:

 • Qwiek up; audiovisuele belevenistafel - locatie Oranje Nassau’s Oord
 • Qwiek up; scherm -locatie De Lingehof
 • Groen project; laatste afwikkeling - locatie De Rijnhof
 • Volière en kippenverblijf; vervangen - locatie De Lingehof.

Korte vooruitblik 2021:

Bij het Emmafonds wordt vanuit Zinzia als organisatie in 2021 een aanvraag gedaan voor realisatie van een Warm Welkom binnen locatie De Lingehof. Door het bestuur van het Emmafonds is wederom ook een bedrag beschikbaar gesteld voor realisatie van zowel grote als kleine ideeen vanuit de medewerkers en cliëntenraden van Zinzia.